تمرکز سایت بیشتر به کدام موضوع باشد؟
(23.43%) 45
مپ
(4.166%) 8
سیو
(16.14%) 31
آموزش
(26.04%) 50
ترفند
(13.54%) 26
ترینر
(16.66%) 32
مد

تعداد شرکت کنندگان : 192