تمرکز سایت بیشتر به کدام موضوع باشد؟
(23.65%) 136
مپ
(5.739%) 33
سیو
(17.91%) 103
آموزش
(18.95%) 109
ترفند
(14.26%) 82
ترینر
(19.47%) 112
مد

تعداد شرکت کنندگان : 575