کدام شخصیت جنگهای صلیبی1 را می پسندید؟
(39.89%) 385
صلاح الدین ایوبی
(2.072%) 20
پیگ
(0.414%) 4
رت
(33.16%) 320
ریچارد شیردل
(14.19%) 137
وولف
(1.243%) 12
اسنیک
(5.906%) 57
خلیفه
(3.108%) 30
سلطان

تعداد شرکت کنندگان : 965