کدام شخصیت جنگهای صلیبی1 را می پسندید؟
(40.53%) 289
صلاح الدین ایوبی
(1.542%) 11
پیگ
(0.420%) 3
رت
(33.66%) 240
ریچارد شیردل
(14.02%) 100
وولف
(1.402%) 10
اسنیک
(5.469%) 39
خلیفه
(2.945%) 21
سلطان

تعداد شرکت کنندگان : 713