کدام شخصیت جنگهای صلیبی1 را می پسندید؟
(39.55%) 176
صلاح الدین ایوبی
(1.797%) 8
پیگ
(0.449%) 2
رت
(34.38%) 153
ریچارد شیردل
(13.70%) 61
وولف
(1.573%) 7
اسنیک
(5.842%) 26
خلیفه
(2.696%) 12
سلطان

تعداد شرکت کنندگان : 445